Čo sú nenávistné prejavy online (cyberhate)?

cyberhate na internete ESET

Cyberhate alebo nenávistné prejavy online sú stereotypné predstavy a predsudky voči istým skupinám ľudí, ktoré často ústia do neznášanlivosti.

Nenávistnými prejavmi označujeme aj komunikáciu a správanie, v ktorých útočník iných diskriminuje, hanobí alebo sa snaží vylúčiť pre ich príslušnosť k rase, etniku, jazyku, národu, národnosti, farbe pleti, náboženskej viere, pohlaviu, rodu, rodovej identite, sexuálnej orientácii, politickému presvedčeniu, sociálno-ekonomickému statusu, veku a mentálnemu či fyzickému zdraviu.

V správaní má mnoho prejavov ako napríklad šovinizmus, rasizmus, xenofóbia, anticiganizmus, antisemitizmus, islamofóbia a homofóbia. Školy sú zaviazané týmto prejavom vo výchovno-vzdelávacom procese predchádzať, viesť deti ku kultúre znášanlivosti a učiť ich o ľudských právach a ich dodržiavaní offline aj online.

Nenávistné prejavy sú porušením práv a základných slobôd, ktoré sú dané ako rovné všetkým ľuďom od ich narodenia, sú chránené na globálnej úrovni a sú jasne pomenované vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv.

Nenávistné prejavy online sú nekorektné, ale v porovnaní s trollingom sú vážnejšie tým, že porušujú ľudské práva a slobody, diskriminujú ľudí a priamo šíria extrémistické postoje a môžu preto byť kvalifikované ako priestupok alebo trestný čin.

Ktoré ciele sledovať v prevencii trollingu a cyberhate?

Učitelia môžu deti cielene viesť k aktívnemu digitálnemu občianstvu, ktorého stručné motto je: „Nesúhlas s neprávom je dôležitý, ale je to len prvý krok, zásadné sú činy.“ Odkaz pre deti je: „Vždy, keď zbadáte nenávistné prejavy online, je potrebné ich nahlásiť cez tlačidlo Nahlásiť/Report.“ Z pasívnych prihliadajúcich sa môžu deti stať aktívnymi tvorcami lepšieho online prostredia.

Školy by sa mali pri výchove detí/žiakov sústrediť na:

  • budovanie vzťahov postavených na rešpekte, empatii a zdravej sebaúcte,
  • vzdelávanie o ľudských právach a slobodách,
  • búranie stereotypov a predsudkov,
  • konštruktívne riešenie konfliktov,
  • to, ako byť proaktívnym používateľom internetu a správne reagovať na cyberhate.

Kompletnú verziu Príručku o digitálnej bezpečnosti pre učiteľov 1. a 2. stupňa základných škôl si môžete stiahnuť vo formáte pdf. na tomto odkaze.